گروه ارشد حسابداری
ارزشیابی داراییهای مالی واوراق قرضه        سرکار خانم بابای خاکیان            دانلود

نظریه و تئوریهای پیرامون ساختار سرمایه     آقای علی صادقی                     دانلود

صندوق سرمایه گذاری                            خانم ستوده و آقای رضایی          دانلود

نظریه نمایندگی و پاره ای ازشرایط تاریخی آن   خانم مریم درویش                  دانلودنوشته شده در تاریخ شنبه 2 خرداد 1394 توسط فرشید آب نیکی