تبلیغات
گروه ارشد حسابداری - نمونه سوالات تئوری حسابداری 1(شماره دو)
گروه ارشد حسابداری

-تئوری حسابداری را تعریف کنید ؟و هدف آن را بیان کنید؟

2- سطوح تئوری های حسابداری را نام ببرید و مختصرا شرح دهید؟

3- در تدوین یک چهارچوب مفهومی چه مواردی را باید مد نظر قرار داد ؟

4- منظور از سود جامع و سود واحد تجاری چیست؟

5- سرمایه را بر چه مبنایی میتوان اندازه گیری کرد؟

6- روش های مبتنی بر رویداد های مالی و فعالیت را در محاسبه سود شرح داده و برای هریک دو نقطه قوت و دو نقطه ضعف بیان کنید؟

7- مفهوم سود را از دیدگاه ساختاری تحلیل کنید؟

8- ((درآمد عبارتست از جریان ورودی و یا افزایش دارایی های یک واحد تجاری یا تسویه بدهی ها یا ترکیبی از هر دو در سایه تحول یا تولید کالا ، ارائه خدمات یا فعالیت های دیگری که تشکیل دهنده عملیات اصلی و عمده مستمر یا جاری شرکت است)) تعریف فوق را تحلیل کنید؟

9-طبق تئوری های حسابداری درآمد در چه زمان هایی شناسایی میشود نام برده و برای هریک مثالی بزنید ؟

10-دو مفهوم تفسیری سود را بیان کند ؟

1-دلایل عدم پیشرفت حسابداران در ارائه اصول بنیادین که مورد توافق همگان باشد چیست؟

2- تفاوت بی طرفی و قابلیت تایید را با ارائه یک شکل توضیح دهید ؟

3- دلایل استفاده از کیفیت محافظه کاری در گزارشگری مالی را بیان کنید ؟

4-از نظر تئوری بازار اهداف حسابداری چیست؟

5- تصمیم گیری افراد بر مبنای اتکاء چگونه صورت میگیرد ؟

6- مفاهیم قدرت نقدینگی ، توان پرداخت بدهی، و انعطاف پذیری را تعریف کنید؟

7- با توجه به تعدد استفاده کنندگان از صورت های مالی و داشتن نرخ های تنزیل مختلف امکان تایین سود واقعی (سودی که با دنیای واقعیت همخوانی داشته باشد) بسیار مشکل و غیر ممکن است به نظر شما در چنین شرایطی حسابداران بایستی به دنبال چه نوع سودی باشند؟توضیح دهید؟

8- چرا نمیتوان سود عملیاتی را از سود (زیان ) غیر عملیاتی تفکیک کرد؟

9- سه ایراد یا مشکل استفاده از حسابداری تورمی را بیان کنید؟
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 خرداد 1393 توسط فرشید آب نیکی