تبلیغات
گروه ارشد حسابداری - نمونه سوالات تئوری حسابداری 1(شماره یک)
گروه ارشد حسابداری

نمونه سوالات تئوری حسابداری 1

1-      بکارگیری روش های مختلف در حسابداری چه آثاری بر محاسبه سود و سایر پدیده های اقتصادی دارد..؟ ص 2

2-      تئوری حسابداری را تعریف نمایید..؟ ص4

3-      اندازه گیری را تعریف کرده و انواع آنرا تشریح نمایید ..؟

4-      فرآیند اندازه گیری را تشریح نمایید ..؟

5-      رویکرد قیاسی و استقرا، را تشریح نمایید ..؟

6-      تئوری نمایندگی را توضیح دهید..؟

7-      مفروضات بنیادی حسابداری را نام برده و هرکدام را بطور خلاصه تشریح نمایید..؟ ص44

8-      درآمد فروش را تعریف کنید..؟ ص49

9-      تئوری مالکانه- شخصیت حسابداری و حقوق مازاد را بطور خلاصه تشریح نمایید..؟ ص 61

10-  بر اساس بیانیه شماره 6 هیات استانداردهای حسابداری مالی، عناصر دارایی-بدهی و حقوق صاحبان سرمایه را تعریف نمایید..؟ ص 108

11-  اهداف حسابداری را بر اساس تئوری بنیانی حسابداری ASOBAT بیان نمایید ..؟ ص 80

12-  محتوای اطلاعاتی اعلان سود را بیان نموده و فرضیه سرمایه گذار بی تجربه را تشریح نمایید..؟ ص126

13-  تحقیقات بازار سرمایه در زمینه روش های متنوع حسابداری را بیان نمایید..؟ص 138

14-  هدف از ارائه اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد را بیان نمایید..؟ص 153

15-  نقدینگی-توان واریز بدهیها و انعطاف پذیری مالی را تشریح نمایید..؟ص 156

16-  اندازه گیری سود را از دو مفهوم اقتصادی تغییر در رفاه و حداکثر کردن سود را بیان نمایید..؟ص 160

17-  سرمایه در مقایسه با سود را تشریح نمایید..؟ ص 161

18-  ارزش های ورودی را نام برده و هر یک را بطور خلاصه بیان نمایید..؟ص 164

19-  مفهوم شمول کلی سود(سود جامغ) را بیان نمایید..؟ص 195

20-  مفهوم سود مکرر و غیر مکرر را تشریح نمایید..؟ص 197

21-  چهار مقطع زمانی مختلف برای شناسایی درآمد فروش را نام برده و بطور خلاصه شرح دهید..؟ص 213
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 خرداد 1393 توسط فرشید آب نیکی