تبلیغات
گروه ارشد حسابداری - اطلاع رسانی حذفیات درس مسائل جاری جهت امتحان پایان ترم
گروه ارشد حسابداری
استانداردهای 21، 26، 29، 30، 32 ، تغییرات 15 و 16 و سایر مواردی که در حیطه استانداردها نیست جزو مواردی است که
 در امتحان باید مطالعه کنید


دوستان مطلب بالا عین ایمیل استاد استنوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393 توسط فرشید آب نیکی