تبلیغات
گروه ارشد حسابداری - اطلاع رسانی ارائه زبان
گروه ارشد حسابداری
دوستانیکه ارائه زبان دارند:

مختاری حاجی كندی اصغر managerial accounting 93/10/01
ملك محمدی فرادنبه مجید CVP analysis 93/10/01
نوروزی رضا corporations : part one 93/10/08
وحیددربندی شاهین corporations : part two 93/10/08

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 آذر 1393 توسط فرشید آب نیکی