گروه ارشد حسابداری
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 خرداد 1393 توسط فرشید آب نیکی
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 خرداد 1393 توسط فرشید آب نیکی
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 خرداد 1393 توسط فرشید آب نیکی

نمونه سوالات تئوری حسابداری 1

1-      بکارگیری روش های مختلف در حسابداری چه آثاری بر محاسبه سود و سایر پدیده های اقتصادی دارد..؟ ص 2

2-      تئوری حسابداری را تعریف نمایید..؟ ص4

3-      اندازه گیری را تعریف کرده و انواع آنرا تشریح نمایید ..؟

4-      فرآیند اندازه گیری را تشریح نمایید ..؟

5-      رویکرد قیاسی و استقرا، را تشریح نمایید ..؟

6-      تئوری نمایندگی را توضیح دهید..؟

7-      مفروضات بنیادی حسابداری را نام برده و هرکدام را بطور خلاصه تشریح نمایید..؟ ص44

8-      درآمد فروش را تعریف کنید..؟ ص49

9-      تئوری مالکانه- شخصیت حسابداری و حقوق مازاد را بطور خلاصه تشریح نمایید..؟ ص 61

10-  بر اساس بیانیه شماره 6 هیات استانداردهای حسابداری مالی، عناصر دارایی-بدهی و حقوق صاحبان سرمایه را تعریف نمایید..؟ ص 108

11-  اهداف حسابداری را بر اساس تئوری بنیانی حسابداری ASOBAT بیان نمایید ..؟ ص 80

12-  محتوای اطلاعاتی اعلان سود را بیان نموده و فرضیه سرمایه گذار بی تجربه را تشریح نمایید..؟ ص126

13-  تحقیقات بازار سرمایه در زمینه روش های متنوع حسابداری را بیان نمایید..؟ص 138

14-  هدف از ارائه اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد را بیان نمایید..؟ص 153

15-  نقدینگی-توان واریز بدهیها و انعطاف پذیری مالی را تشریح نمایید..؟ص 156

16-  اندازه گیری سود را از دو مفهوم اقتصادی تغییر در رفاه و حداکثر کردن سود را بیان نمایید..؟ص 160

17-  سرمایه در مقایسه با سود را تشریح نمایید..؟ ص 161

18-  ارزش های ورودی را نام برده و هر یک را بطور خلاصه بیان نمایید..؟ص 164

19-  مفهوم شمول کلی سود(سود جامغ) را بیان نمایید..؟ص 195

20-  مفهوم سود مکرر و غیر مکرر را تشریح نمایید..؟ص 197

21-  چهار مقطع زمانی مختلف برای شناسایی درآمد فروش را نام برده و بطور خلاصه شرح دهید..؟ص 213
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 خرداد 1393 توسط فرشید آب نیکی

-تئوری حسابداری را تعریف کنید ؟و هدف آن را بیان کنید؟

2- سطوح تئوری های حسابداری را نام ببرید و مختصرا شرح دهید؟

3- در تدوین یک چهارچوب مفهومی چه مواردی را باید مد نظر قرار داد ؟

4- منظور از سود جامع و سود واحد تجاری چیست؟

5- سرمایه را بر چه مبنایی میتوان اندازه گیری کرد؟

6- روش های مبتنی بر رویداد های مالی و فعالیت را در محاسبه سود شرح داده و برای هریک دو نقطه قوت و دو نقطه ضعف بیان کنید؟

7- مفهوم سود را از دیدگاه ساختاری تحلیل کنید؟

8- ((درآمد عبارتست از جریان ورودی و یا افزایش دارایی های یک واحد تجاری یا تسویه بدهی ها یا ترکیبی از هر دو در سایه تحول یا تولید کالا ، ارائه خدمات یا فعالیت های دیگری که تشکیل دهنده عملیات اصلی و عمده مستمر یا جاری شرکت است)) تعریف فوق را تحلیل کنید؟

9-طبق تئوری های حسابداری درآمد در چه زمان هایی شناسایی میشود نام برده و برای هریک مثالی بزنید ؟

10-دو مفهوم تفسیری سود را بیان کند ؟

1-دلایل عدم پیشرفت حسابداران در ارائه اصول بنیادین که مورد توافق همگان باشد چیست؟

2- تفاوت بی طرفی و قابلیت تایید را با ارائه یک شکل توضیح دهید ؟

3- دلایل استفاده از کیفیت محافظه کاری در گزارشگری مالی را بیان کنید ؟

4-از نظر تئوری بازار اهداف حسابداری چیست؟

5- تصمیم گیری افراد بر مبنای اتکاء چگونه صورت میگیرد ؟

6- مفاهیم قدرت نقدینگی ، توان پرداخت بدهی، و انعطاف پذیری را تعریف کنید؟

7- با توجه به تعدد استفاده کنندگان از صورت های مالی و داشتن نرخ های تنزیل مختلف امکان تایین سود واقعی (سودی که با دنیای واقعیت همخوانی داشته باشد) بسیار مشکل و غیر ممکن است به نظر شما در چنین شرایطی حسابداران بایستی به دنبال چه نوع سودی باشند؟توضیح دهید؟

8- چرا نمیتوان سود عملیاتی را از سود (زیان ) غیر عملیاتی تفکیک کرد؟

9- سه ایراد یا مشکل استفاده از حسابداری تورمی را بیان کنید؟
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 خرداد 1393 توسط فرشید آب نیکی