گروه ارشد حسابداری http://farshidabniki.ir 2020-01-17T23:24:50+01:00 text/html 2015-06-17T16:13:20+01:00 farshidabniki.ir فرشید آب نیکی کلیه فایلهای امتحانی درس بررسی موارد خاص .استاد نونهال http://farshidabniki.ir/post/113 <div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8194212534/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84.rar.html" target="_blank" title="فایلهای امتحانی درس بررسی موارد خاص .استاد نونهال"><font color="#cc0000" size="3">فایلهای امتحانی درس بررسی موارد خاص .استاد نونهال</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">این فایلها در وب سایت استاد نیز موجود است</div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>http://aliakbarnonahal.ir</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8194212992/8_%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%85_%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%87%D8%B1.pdf.html" target="_blank" title="نمونه سوال 1"><font size="3" color="#cc0000"><b>نمونه سوال &nbsp;1</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8194213050/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84.doc.html" target="_blank" title="نمونه سوال 2"><font size="3" color="#cc0000"><b>نمونه سوال 2</b></font></a></div> text/html 2015-05-23T19:52:02+01:00 farshidabniki.ir فرشید آب نیکی خلاصه درس تصمیم گیری(خسروی پور)و حسابداری میریت استاد جعفری http://farshidabniki.ir/post/112 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000"><b><a href="http://s3.picofile.com/file/8189987542/خلاصه_تصمیم_گیری.rar.html" target="" title="تصمیم گیری">تصمیم گیری</a>&nbsp;در مسائل مالی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8189988368/kholase_h_modiriyat.rar.html" target="" title="حسابداری مدیریت"><font size="3" color="#009900"><b>حسابداری مدیریت</b></font></a></div> text/html 2015-05-23T19:45:24+01:00 farshidabniki.ir فرشید آب نیکی کلیه ارائه های درس حسابداری مدیریت استاد دکتر محبوبه جعفری http://farshidabniki.ir/post/111 <div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8189979250/fw.zip.html" target="" title="دانلود"><b><font size="4" color="#990000">دانلود</font></b></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2">ارسال توسط سرکار خانم فاطمه خسروی</font></div> text/html 2015-05-23T19:18:47+01:00 farshidabniki.ir فرشید آب نیکی بقیه فایلهای ارائه درس تصمیم گیری استاد خسروی پور http://farshidabniki.ir/post/110 <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: medium; text-align: right; font-family: Arial, sans-serif; background-color: rgb(242, 242, 242);">ارزشیابی داراییهای مالی و</span><span lang="FA" style="font-size: medium; text-align: right; font-family: Arial, sans-serif; background-color: rgb(242, 242, 242);"><span dir="RTL">اوراق&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);">قرضه &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;سرکار خانم بابای خاکیان &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a href="http://s6.picofile.com/file/8189962392/arzeshyabi_daraei_mali.pdf.html" target="" title="دانلود"><font color="#990000"><b>دانلود</b></font></a><div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"><br></span></div><div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);">نظریه و تئوریهای پیرامون&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);">ساختار سرمایه &nbsp; &nbsp; آقای علی صادقی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a href="http://s6.picofile.com/file/8189962200/SAKHTAR_SARMAYH.pdf.html" target="" title="دانلود"><font color="#990000"><b>دانلود</b></font></a></div><div><br></div><div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);">صندوق سرمایه گذاری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;خانم ستوده و آقای رضایی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a href="http://s6.picofile.com/file/8189962884/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B0%DA%A9.pdf.html" target="" title="دانلود"><font color="#990000"><b>دانلود</b></font></a></div><div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"><br></span></div><div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);">نظریه نمایندگی و پاره ای از</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);">شرایط تاریخی آن &nbsp; خانم&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="3">مریم درویش &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#990000">&nbsp;</font></font></span><a href="http://s3.picofile.com/file/8192852042/nazarie_namayandegi.pdf.html" target="" title="دانلود"><font color="#990000"><b>دانلود</b></font></a></div> text/html 2015-05-18T11:00:58+01:00 farshidabniki.ir فرشید آب نیکی خلاصه درس حسابداری دولتی استاد دکتر زارعی http://farshidabniki.ir/post/109 <div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><a href="http://s3.picofile.com/file/8189051834/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C.rar.html" target="_blank" title="دانلود">دانلود</a></b></font></div> text/html 2015-05-17T14:59:54+01:00 farshidabniki.ir فرشید آب نیکی کلاس جبرانی درس تصمیم گیری استاد خسروی پور http://farshidabniki.ir/post/108 <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#990000"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify;">با سلام و احترام</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px solid rgb(234, 234, 234); outline: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; clear: both; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify;">به اطلاع می رساند سه جلسه کلاس جبرانی آنلاین درس " تصمیم گیری در مسائل&nbsp;</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px solid rgb(234, 234, 234); outline: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; clear: both; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify;">مالی" به مشخصه 402 با استاد خسروی پور به شرح ذیل برگزار می گردد:</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px solid rgb(234, 234, 234); outline: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; clear: both; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify;">روز چهارشنبه مورخ 30 اردیبهشت از&nbsp;</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px solid rgb(234, 234, 234); outline: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; clear: both; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify;">ساعت 20:00 الی 22:15</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px solid rgb(234, 234, 234); outline: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; clear: both; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify;">روز جمعه مورخ 1 خرداد از&nbsp;</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px solid rgb(234, 234, 234); outline: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; clear: both; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify;">ساعت 17:45 الی 20:00</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px solid rgb(234, 234, 234); outline: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; clear: both; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify;">روز جمعه مورخ 1 خرداد از&nbsp;</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px solid rgb(234, 234, 234); outline: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; clear: both; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify;">ساعت 20:00 الی 22:15 &nbsp;</span></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify; background-color: rgb(243, 243, 243);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify; background-color: rgb(243, 243, 243);"><font size="4" color="#3333ff"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify; background-color: rgb(243, 243, 243);"><font size="4" color="#3333ff"><b>-------------------------------</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 22.6666641235352px; text-align: justify; background-color: rgb(243, 243, 243);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-05-06T10:46:41+01:00 farshidabniki.ir فرشید آب نیکی لیست موضوع ارائه درس تصمیم گیری در مسائل مالی http://farshidabniki.ir/post/101 <div style="text-align: right;"><div align="center"><div align="center" style="direction: ltr;"><div align="right"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-table-dir:bidi"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:21.65pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><b><font color="#ff0000">ردیف<o:p></o:p></font></b></span></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><b><font color="#ff0000">موضوع ارائه<o:p></o:p></font></b></span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><b><font color="#ff0000">دوستان ارائه دهنده</font></b><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:20.0pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">1<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">تجزیه و تحلیل صورتهای مالی</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">مقتدر</span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>- <span lang="FA" dir="RTL">كیانی</span><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span><a href="http://s6.picofile.com/file/8184570350/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="دانلود" style="text-align: right;"><font color="#990000"><i><b>دانلود</b></i></font></a></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:21.65pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">2<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مهشید &nbsp;<span dir="RTL">حسنی و علی بیات</span></span></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span><a href="http://s4.picofile.com/file/8184564676/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7_%D9%85%D9%87%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="دانلود" style="text-align: right;"><font color="#cc0000"><b><i>دانلود</i></b></font></a></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;height:20.0pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">3<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">نقطه سربه سر</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp; خانم ها غلامی و شمسی</span></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><a href="http://s4.picofile.com/file/8187213142/sar_be_sar.rar.html" target="_blank" title="دانلود" style="text-align: right;"><font color="#990000"><b>دانلود</b></font></a>&nbsp;اصلاح شده</p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;height:21.65pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">4<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">اهرم های مالی</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">پورعزیزی</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="color: rgb(153, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><a href="http://s4.picofile.com/file/8186479276/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="دانلود" style="text-align: right;"><font color="#cc0000">دانلود</font></a></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;height:20.0pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">5<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارزش زمانی پول</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;مهسا ستوده واکبر رضایی</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11px;">&nbsp;</span></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span><a href="http://s6.picofile.com/file/8187029868/arzesh_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="دانلود" style="text-align: right;"><font color="#990000">دانلود</font></a></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6;height:21.65pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">6<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">بودجه بندی سرمایه ای</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">آزادمنش</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8189978642/Budgeting.pptx.html" target="" title="دانلود">دانلود</a></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7;height:20.0pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">7<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">مدیریت سرمایه درگردش</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">فاطمه خسروی-هاجر شمسی</span></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span><span lang="FA" style="text-align: right; font-size: 11px; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><a href="http://s4.picofile.com/file/8187214700/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4.rar.html" target="_blank" title="دانلود" style="text-align: right;"><font color="#990000">دانلود</font></a></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:8;height:21.65pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">8<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">هزینه سرمایه و خط مشی تامین مالی&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="RTL">بلندمدت</span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Arial, sans-serif">طاهری</font></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><font color="#990000"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span><font style="text-align: right;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8187215068/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%B4%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="دانلود" style="text-align: right;">دانلود</a></font></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:9;height:20.0pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">9<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">تئوریهای بازار مالی</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">جاجرمی-نبیئی</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span><a href="http://s3.picofile.com/file/8189973584/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.rar.html" target="" title="دانلود" style="text-align: right; font-size: 11px;">دانلود</a></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:10;height:21.65pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">10<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">نظریه خط مشی سود سهام</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">مبشری</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><font color="#990000"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span><a href="http://s6.picofile.com/file/8187982700/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%B4%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="دانلود" style="text-align: right;">دانلود</a></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:11;height:20.0pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">11<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">ریسك و بازده</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">احمدیان</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"><a href="http://s6.picofile.com/file/8189084168/risk_va_bazdeh_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86.pdf.html" target="" title="دانلود">دانلود</a> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:12;height:21.65pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">12<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">تاریخچه بورس ایران و جهان</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">ملاحسینی</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8189084084/_%D8%AE_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3.pdf.html" target="" title=" دانلود"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span><span style="text-align: right;"><font color="#990000"></font></span></a><span style="text-align: right;"><font color="#990000"><a href="http://s6.picofile.com/file/8187982700/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%B4%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="دانلود">دانلود</a></font></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:13;height:20.0pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">13<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس</span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="RTL">&nbsp;اوراق بهادار</span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;حیدری</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span><a href="http://s6.picofile.com/file/8189974592/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87.rar.html" target="" title="دانلود" style="text-align: right; font-size: 11px;">دانلود</a></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:14;height:21.65pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">14<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">مهندسی ترازنامه و روشهای كنترل و&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="RTL">بهینه سازی ریسك ترازنامه</span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">غلامرضا جعفری نیا&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span><font color="#990000"><span style="text-align: right;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></span><a href="http://s6.picofile.com/file/8187970292/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%A7.pdf.html" target="_blank" title="دانلود" style="text-align: right;">دانلود</a></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:15;height:20.0pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">15<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">مهندسی مالی</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">-مهران حسینی و محمد موسی فراش</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><a href="http://s3.picofile.com/file/8187982268/_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.pdf.html" target="" title="دانلود" style="text-align: right;">دانلود</a></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:16;height:21.65pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">16<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">حاكمیت شركتی</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">وافری-طایفی</span></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span><a href="http://s6.picofile.com/file/8189050084/hakemiate_sherkati.rar.html" target="" title="دانلود" style="text-align: right;"><font color="#990000"><b>دانلود</b></font></a></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:17;height:20.0pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><br></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><br></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><br></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:18;height:21.65pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"></p></td><td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"><br></td><td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"><p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><br></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:19;height:20.0pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">19<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">خصوصی سازی و آثار مالی آن</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">آب نیکی- قلعه خندانی</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8180509192/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D8%A8_%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="دانلود"><font color="#cc0000"><b><i>دانلود</i></b></font></a></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:20;height:21.65pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><br></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"></p></td><td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"><p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><br></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:21;height:20.0pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"></p></td><td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"><br></td><td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"><p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><br></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:22;mso-yfti-lastrow:yes;height:21.65pt"> <td width="63" valign="top" style="width:46.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><br></p> </td> <td width="208" valign="top" style="width:155.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:4.0cm;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="66" valign="top" style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.65pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></p> </td> </tr> </tbody></table>اگر اشتباهی شده ،دوستان موضوع ارائشون رو ایمیل بزنند </div> </div></div></div> text/html 2015-04-09T17:27:56+01:00 farshidabniki.ir فرشید آب نیکی فایلهای ارائه درس حسابداری مدیریت استاد جعفری http://farshidabniki.ir/post/107 <div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8181641718/%D8%A8%D9%86%DA%86_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA.pdf.html" target="_blank" title="1"><font size="6">1</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8181641842/MODIRYAT_ESTERATEGIK_nahaei_01_.pptx.html" target="_blank" title="2"><font size="6">2</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><a href="http://s4.picofile.com/file/8181642018/aghilsharif_qc_fainal.pdf.html" target="" title="3">3</a></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8181653200/TQM.pptx.html" target="_blank" title="4"><div><font size="6">4</font></div><div></div></a></div> text/html 2015-04-05T10:34:08+01:00 farshidabniki.ir فرشید آب نیکی ترتیب ارائه دوستان (قسمت دوم) .درس موارد خاص.استاد نونهال.کلاس 377 http://farshidabniki.ir/post/106 <div align="right"><div align="right"> <table class="MsoTable15Grid5DarkAccent5" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left:.25pt;border-collapse:collapse;border:none; mso-border-alt:solid white .5pt;mso-border-themecolor:background1;mso-yfti-tbllook: 1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-table-dir:bidi"> <tbody><tr> <td width="34" valign="top" style="width:25.55pt;border:solid white 1.0pt; mso-border-themecolor:background1;border-left:none;mso-border-top-alt:solid white .5pt; mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-bottom-alt:solid white .5pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;mso-border-right-alt:solid white .5pt; mso-border-right-themecolor:background1;background:#4472C4;mso-background-themecolor: accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:white;mso-themecolor:background1"><span dir="RTL"></span>8<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="217" valign="top" style="width:163.0pt;border-top:solid white 1.0pt; mso-border-top-themecolor:background1;border-left:none;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-bottom-alt: solid white .5pt;mso-border-bottom-themecolor:background1;background:#4472C4; mso-background-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:white;mso-themecolor:background1">باشگاه های ورزشی<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="76" valign="top" style="width:2.0cm;border-top:solid white 1.0pt; mso-border-top-themecolor:background1;border-left:none;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-bottom-alt: solid white .5pt;mso-border-bottom-themecolor:background1;background:#4472C4; mso-background-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:white;mso-themecolor:background1">&nbsp;</span></b></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.35pt;border-top:solid white 1.0pt; mso-border-top-themecolor:background1;border-left:none;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-bottom-alt: solid white .5pt;mso-border-bottom-themecolor:background1;background:#4472C4; mso-background-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:white;mso-themecolor:background1">&nbsp;</span></b></p> </td> <td width="120" valign="top" style="width:90.2pt;border:solid white 1.0pt; mso-border-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid white .5pt; mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-left-alt:solid white .5pt; mso-border-left-themecolor:background1;mso-border-bottom-alt:solid white .5pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;background:#4472C4;mso-background-themecolor: accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:white;mso-themecolor:background1">16 فروردین 94<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="34" valign="top" style="width:25.55pt;border:solid white 1.0pt; mso-border-themecolor:background1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid white .5pt; mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#4472C4;mso-background-themecolor: accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:white;mso-themecolor:background1">9<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="217" valign="top" style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">حسابداری آب<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" valign="top" style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid white 1.0pt; mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.35pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">نیک پور و خانم تحصیلی</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="120" valign="top" style="width:90.2pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8184558142/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%A8.pdf.html" target="_blank" title=" دانلود"><i>&nbsp;<b>دانلود</b></i></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34" valign="top" style="width:25.55pt;border:solid white 1.0pt; mso-border-themecolor:background1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid white .5pt; mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#4472C4;mso-background-themecolor: accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:white;mso-themecolor:background1">10<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="217" valign="top" style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">حسابداری مسئولیت اجتماعی<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" valign="top" style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid white 1.0pt; mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.35pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">خانم ها صدایی ومحمودی<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="120" valign="top" style="width:90.2pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8184558234/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title=" دانلود"><i><b><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; background-color: rgb(180, 198, 231);">&nbsp;دانلود</span></b></i></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34" valign="top" style="width:25.55pt;border:solid white 1.0pt; mso-border-themecolor:background1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid white .5pt; mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#4472C4;mso-background-themecolor: accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:white;mso-themecolor:background1">11<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="217" valign="top" style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">حسابداری تورمی<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" valign="top" style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid white 1.0pt; mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.35pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">آقایان درگاهی و قاسم اسکندری<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="120" valign="top" style="width:90.2pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span><a href="http://s6.picofile.com/file/8184969684/12.pdf.html" target="_blank" title=" دانلود"><b>&nbsp;دانلود</b></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34" valign="top" style="width:25.55pt;border:solid white 1.0pt; mso-border-themecolor:background1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid white .5pt; mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#4472C4;mso-background-themecolor: accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:white;mso-themecolor:background1">12<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="217" valign="top" style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">حسابداری محیط زیست<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" valign="top" style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid white 1.0pt; mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.35pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">نگار ملکی و آقا مرتضی پیلتن<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="120" valign="top" style="width:90.2pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8184558068/mohit_zist_maleki_piltan.pdf.html" target="_blank" title=" دانلود"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(180, 198, 231);">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; background-color: rgb(180, 198, 231);"><i><b>دانلود</b></i></span></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34" valign="top" style="width:25.55pt;border:solid white 1.0pt; mso-border-themecolor:background1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid white .5pt; mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#4472C4;mso-background-themecolor: accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:white;mso-themecolor:background1">13<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="217" valign="top" style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">اخلاق و فرهنگ در حسابداری<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" valign="top" style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid white 1.0pt; mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.35pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp;خانم ها: محقق و قلعه خندانی</span></p> </td> <td width="120" valign="top" style="width:90.2pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11px;">&nbsp;دانلود</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="34" valign="top" style="width:25.55pt;border:solid white 1.0pt; mso-border-themecolor:background1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid white .5pt; mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#4472C4;mso-background-themecolor: accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:white;mso-themecolor:background1">14<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:white;mso-themecolor:background1"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:white;mso-themecolor:background1">15</span></b></p> </td> <td width="217" valign="top" style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">حسابداری بانکها<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">حسابداری باشگاه ها</span></p> </td> <td width="76" valign="top" style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid white 1.0pt; mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.35pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp;آقایان: صادقی-سهم الدینی و نیک مقام</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">خلوت و خجیر</span></p> </td> <td width="120" valign="top" style="width:90.2pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(180, 198, 231);">&nbsp;دانلود</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(180, 198, 231);"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8184961792/bashgah1.pdf.html" target="_blank" title="دانلود">دانلود</a></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> </div> text/html 2015-04-03T19:06:36+01:00 farshidabniki.ir فرشید آب نیکی دوستانیکه ارائه دادند فایل رو واسم ایمیل کنند http://farshidabniki.ir/post/105 <div style="text-align: center;"><font size="5" color="#cc0000"><i><b>farshidabniki@gmail.com</b></i></font></div> text/html 2015-03-01T17:31:46+01:00 farshidabniki.ir فرشید آب نیکی ارائه حسابداری املاک-بیمه عمومی و نفت و گاز.(بررسی موارد خاص) http://farshidabniki.ir/post/103 <div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8174264026/amlak_ahmadiyan.pdf.html" target="_blank" title="حسابداری املاک"><font size="4"><b>حسابداری املاک</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8174264642/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_28.pdf.html" target="_blank" title="بیمه عمومی "><font size="4"><b>بیمه عمومی&nbsp;</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><a href="http://s6.picofile.com/file/8174262968/aghilsharif_oil_gas_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A8%DB%8C%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title=" نفت و گاز">&nbsp;نفت و گاز</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2">با تشکر از آقایان :احمدیان . مرتهن . شریفی و نبیئی و سرکار خانم ملاحسینی</font></div> text/html 2015-02-22T13:05:02+01:00 farshidabniki.ir فرشید آب نیکی ارائه حسابداری فعالیتهای کشاورزی.اس 26.درس بررسی http://farshidabniki.ir/post/97 <div style="text-align: center;"><font size="5"><a href="http://s4.picofile.com/file/8172666734/erae_hay_in_term.rar.html" target="_blank" title="دانلود">دانلود</a></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">با تشکر از خانم ها اسکندرپور و سهرابی</div> text/html 2015-02-16T10:48:19+01:00 farshidabniki.ir فرشید آب نیکی درس بررسی موارد خاص استاد نونهال.ترتیب ارائه دوستان http://farshidabniki.ir/post/96 <div style="text-align: center;"><div align="right"> <table class="MsoTable15Grid5DarkAccent5" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align: center; margin-left: 0.25pt; border-collapse: collapse; border: none;"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:-1;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastfirstrow:yes; height:20.8pt"> <td width="34" valign="top" style="width:25.55pt;border:solid white 1.0pt; mso-border-themecolor:background1;border-left:none;mso-border-top-alt:solid white .5pt; mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-bottom-alt:solid white .5pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;mso-border-right-alt:solid white .5pt; mso-border-right-themecolor:background1;background:#4472C4;mso-background-themecolor: accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:white;mso-themecolor:background1;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt; mso-effects-reflection-dpidistance:4.725pt;mso-effects-reflection-angdirection: 5400000;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy: -100.0%;mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0; mso-effects-reflection-pctalphastart:55.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos: 0%;mso-effects-reflection-pctalphaend:.05%;mso-effects-reflection-pctendpos: 85.0%;mso-effects-reflection-angfadedirection:5400000;mso-effects-reflection-align: bottomleft">&nbsp;</span></b></p> </td> <td width="217" valign="top" style="width:163.0pt;border-top:solid white 1.0pt; mso-border-top-themecolor:background1;border-left:none;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-bottom-alt: solid white .5pt;mso-border-bottom-themecolor:background1;background:#4472C4; mso-background-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif; color: white;"><b><font size="4">عنوان ارائه<o:p></o:p></font></b></span></p> </td> <td width="76" valign="top" style="width:2.0cm;border-top:solid white 1.0pt; mso-border-top-themecolor:background1;border-left:none;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-bottom-alt: solid white .5pt;mso-border-bottom-themecolor:background1;background:#4472C4; mso-background-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:white;mso-themecolor:background1;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt; mso-effects-reflection-dpidistance:4.725pt;mso-effects-reflection-angdirection: 5400000;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy: -100.0%;mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0; mso-effects-reflection-pctalphastart:55.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos: 0%;mso-effects-reflection-pctalphaend:.05%;mso-effects-reflection-pctendpos: 85.0%;mso-effects-reflection-angfadedirection:5400000;mso-effects-reflection-align: bottomleft"><b><font size="4">شماره<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:white;mso-themecolor:background1;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt; mso-effects-reflection-dpidistance:4.725pt;mso-effects-reflection-angdirection: 5400000;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy: -100.0%;mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0; mso-effects-reflection-pctalphastart:55.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos: 0%;mso-effects-reflection-pctalphaend:.05%;mso-effects-reflection-pctendpos: 85.0%;mso-effects-reflection-angfadedirection:5400000;mso-effects-reflection-align: bottomleft"><b><font size="4">استاندارد<o:p></o:p></font></b></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.35pt;border-top:solid white 1.0pt; mso-border-top-themecolor:background1;border-left:none;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-bottom-alt: solid white .5pt;mso-border-bottom-themecolor:background1;background:#4472C4; mso-background-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:white;mso-themecolor:background1;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt; mso-effects-reflection-dpidistance:4.725pt;mso-effects-reflection-angdirection: 5400000;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy: -100.0%;mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0; mso-effects-reflection-pctalphastart:55.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos: 0%;mso-effects-reflection-pctalphaend:.05%;mso-effects-reflection-pctendpos: 85.0%;mso-effects-reflection-angfadedirection:5400000;mso-effects-reflection-align: bottomleft"><b><font size="4">ارائه دهندگان<o:p></o:p></font></b></span></p> </td> <td width="120" valign="top" style="width:90.2pt;border:solid white 1.0pt; mso-border-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid white .5pt; mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-left-alt:solid white .5pt; mso-border-left-themecolor:background1;mso-border-bottom-alt:solid white .5pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;background:#4472C4;mso-background-themecolor: accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif; color: white;"><b><font size="4">تاریخ ارائه</font><o:p></o:p></b></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="34" valign="top" style="width:25.55pt;border:solid white 1.0pt; mso-border-themecolor:background1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid white .5pt; mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#4472C4;mso-background-themecolor: accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:white;mso-themecolor:background1">1<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="217" valign="top" style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;حسابداری فعالیتهای کشاورزی<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" valign="top" style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid white 1.0pt; mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">26<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.35pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">اسکندرپور – سهرابی<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="120" valign="top" style="width:90.2pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">۰۳</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">اسفند ۹۳<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="34" valign="top" style="width:25.55pt;border:solid white 1.0pt; mso-border-themecolor:background1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid white .5pt; mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#4472C4;mso-background-themecolor: accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:white;mso-themecolor:background1">2<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="217" valign="top" style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">حسابداری فعالیتهای ساخت املاک<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" valign="top" style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid white 1.0pt; mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">29<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.35pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">احمدیان – مرتهن<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="120" valign="top" style="width:90.2pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">۰۳</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">اسفند ۹۳<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="34" valign="top" style="width:25.55pt;border:solid white 1.0pt; mso-border-themecolor:background1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid white .5pt; mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#4472C4;mso-background-themecolor: accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:white;mso-themecolor:background1">3<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="217" valign="top" style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">حسابداری فعالیتهای بیمه عمومی<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" valign="top" style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid white 1.0pt; mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">28<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.35pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">آب نیکی – ملاحسینی<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="120" valign="top" style="width:90.2pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">۰۳</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">اسفند ۹۳<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="34" valign="top" style="width:25.55pt;border:solid white 1.0pt; mso-border-themecolor:background1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid white .5pt; mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#4472C4;mso-background-themecolor: accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:white;mso-themecolor:background1">4<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="217" valign="top" style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">حسابداری صنایع استخراجی با <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">تاکید بر نفت و گاز<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" valign="top" style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid white 1.0pt; mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">19<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.35pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">شریف حسینی – احسان نبیئی<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="120" valign="top" style="width:90.2pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">۱۰</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">اسفند ۹۳<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="34" valign="top" style="width:25.55pt;border:solid white 1.0pt; mso-border-themecolor:background1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid white .5pt; mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#4472C4;mso-background-themecolor: accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:white;mso-themecolor:background1">5<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="217" valign="top" style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">حسابداری مشارکتهای خاص<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">و شرکتهای عملی<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" valign="top" style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid white 1.0pt; mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.35pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">رحیمی&nbsp; - علی نیا<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="120" valign="top" style="width:90.2pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">۱۰</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">اسفند ۹۳<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="34" valign="top" style="width:25.55pt;border:solid white 1.0pt; mso-border-themecolor:background1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid white .5pt; mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#4472C4;mso-background-themecolor: accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:white;mso-themecolor:background1">6<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="217" valign="top" style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">حسابداری اعتبارات اسنادی و تسعیر ارز<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" valign="top" style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid white 1.0pt; mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">16<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.35pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">حنیفه&nbsp; - جاجرمی<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="120" valign="top" style="width:90.2pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#D9E2F3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">۱۰</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">اسفند ۹۳<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="34" valign="top" style="width:25.55pt;border:solid white 1.0pt; mso-border-themecolor:background1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid white .5pt; mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#4472C4;mso-background-themecolor: accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:white;mso-themecolor:background1">7<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="217" valign="top" style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">حسابداری منابع انسانی و سرمایه فکری<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" valign="top" style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid white 1.0pt; mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.35pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">بیات&nbsp; - بابایی<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="120" valign="top" style="width:90.2pt;border-top:none;border-left: solid white 1.0pt;mso-border-left-themecolor:background1;border-bottom:solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:background1;border-right:none;mso-border-top-alt: solid white .5pt;mso-border-top-themecolor:background1;mso-border-right-alt: solid white .5pt;mso-border-right-themecolor:background1;mso-border-alt:solid white .5pt; mso-border-themecolor:background1;background:#B4C6E7;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">۱۷</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">اسفند ۹۳<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table><font size="2">ارائه ها ترجیحا با ذکر مثال باشد. و 4 نمره دارد</font></div><div align="right"><font size="2"><br></font></div><div align="right"><font size="2">ایمیل بنده: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;farshidabniki@gmail.com</font></div><div align="right"><font size="2">وب سایت شخصی استاد نونهال: &nbsp; &nbsp;aliakbarnonahal.ir</font></div><div align="right"><font size="2"><br></font></div><div align="right"><font size="2">دوستان لطفا شماره همراه و آدرس ایمیل خود را بفرستند</font></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div></div> text/html 2015-02-01T17:29:35+01:00 farshidabniki.ir فرشید آب نیکی سوالات مربوط به حوزه پژوهش،پروپزال و پایان نامه http://farshidabniki.ir/post/95 <h2 dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; font-weight: normal; font-size: 18px; line-height: 18px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(95, 159, 203); background-color: rgb(247, 247, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong>سوالات مربوط به حوزه پژوهش</strong></span></h2><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><b>۱- اولین فرصت ارائه و تصویب پروپوزال چه زمانی است؟</b></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">کلیه دانشجویان حداقل پس از گذراندن نخستین نیمسال تحصیلی می توانند موضوع پایان نامه خود را با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور تعیین و به تصویب گروه آموزشی برسانند.</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><img class="alignnone size-full wp-image-1031" alt="khattt" src="http://www.iauec.ac.ir/research/wp-content/uploads/2014/06/khattt.gif" width="350" height="15" style="border: 0px;"></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><b>۲- روش تعیین استاد راهنما پایان نامه به چه صورت است؟</b></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">اساتید راهنما به پیشنهاد دانشجو و تایید گروه آموزشی مربوطه تعیین می شود و اخذ موافقت کتبی استاد مربوطه در فرم پروپوزال ضروری است. داشتن حداقل درجه استادیاری برای استاد راهنما الزامی است.</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><img alt="khattt" src="http://www.iauec.ac.ir/research/wp-content/uploads/2014/06/khattt.gif" width="350" height="15" style="border: 0px;"></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><b>۳- مراحل تصویب پروپوزال به چه صورت است؟</b></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">- انتخاب موضوع پروپوزال</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">- استعلام از ایران داک مبنی بر تکراری نبودن موضوع پایان نامه (نتایج جستجو مبنی بر تکراری نبودن موضوع را ضمیمه پروپوزال نمایند).</p><div align="right" style="color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td valign="top" width="354" style="padding: 1px;"><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px;"><b>نحوه جستجو در ایران داک</b></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px;">- مراجعه به سایت ایران داک به آدرس&nbsp;<a href="http://irandoc.ac.ir/" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(95, 159, 203);">www.irandoc.ac.ir</a></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px;">- ورود به لینک “پایگاههای اطلاعاتی”</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px;">- انجام ثبت نام در صورت نداشتن کد کاربری و رمز عبور</p></td></tr></tbody></table></div><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">- انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو و با هماهنگی مدیر گروه تخصصی</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">- استعلام از دفتر امور پژوهشی در خصوص ظرفیت اساتید راهنما</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">- تحویل پروپوزال به گروه آموزشی بمنظور بررسی و تصویب</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">- تحویل پروپوزال پس از تصویب و یا پس از انجام اصلاحات به دفتر امور پژوهشی</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">- اخذ کدپایان نامه و صدور ابلاغیه دانشجو و احکام اساتید توسط دفتر امور پژوهشی</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><img alt="khattt" src="http://www.iauec.ac.ir/research/wp-content/uploads/2014/06/khattt.gif" width="350" height="15" style="border: 0px;"></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><b>۴- نحوه نگارش پایان نامه به چه صورت است؟</b></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">نگارش پایان نامه براساس «آیین نامه نگارش پایان نامه» می باشد که در سایت اطلاع رسانی لینک معاونت پژوهش و فناوری ارائه شده است.</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);"><b>تذکر۱ : دفاع از پایان نامه مستلزم سپری شدن حداقل ۶ ماه از زمان تصویب پروپوزال در شورای گروه آموزشی می باشد.</b></span></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><img alt="khattt" src="http://www.iauec.ac.ir/research/wp-content/uploads/2014/06/khattt.gif" width="350" height="15" style="border: 0px;"></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><b>۵- روند برگزاری دفاع به چه صورت است؟</b></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">برگزاری جلسه دفاع دانشجویان مستلزم ارسال مدارک مشروحه ذیل به حوزه پژوهش می باشد.</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">-&nbsp;<a href="http://newsite.iauec.ac.ir/research/forms/" style="text-decoration: none; color: rgb(95, 159, 203);">فرم اعلام آمادگی دفاع</a>&nbsp;که به تأیید استاد راهنما و اساتید داور رسیده باشد.</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">-&nbsp;<a href="http://newsite.iauec.ac.ir/research/forms/" style="text-decoration: none; color: rgb(95, 159, 203);">فرم درخواست وضعیت تحصیلی</a>&nbsp;که به تأیید مدیر پژوهش رسیده باشد و ارائه آن به حوزه آموزش برای صدور وضعیت تحصیلی.</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">تذکر : بدون ارائه وضعیت تحصیلی و فرم های اعلام آمادگی دفاع به حوزه پژوهش تعیین تاریخ دفاع امکان پذیر نمی باشد. در غیر اینصورت هرگونه عواقب احتمالی بر عهده دانشجو خواهد بود.</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">- ارائه نامه اعلام تاریخ دفاع (دانشجو موظف است پس از هماهنگی های لازم با اساتید راهنما، مشاور و داور تاریخ دفاع خود را به حوزه پژوهش اعلام نماید.)</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><strong><span style="color: rgb(51, 153, 102);">تذکر ۱ : رعایت فاصله زمانی حداقل ۷ روز از زمان تحویل مدارک به حوزه پژوهش تا تاریخ دفاع الزامی است.</span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><img alt="khattt" src="http://www.iauec.ac.ir/research/wp-content/uploads/2014/06/khattt.gif" width="350" height="15" style="border: 0px;"></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><b>۶- شیوه تعیین نمره پایان نامه دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد چگونه است؟</b></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">نمره دفاع دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد ۱۸ نمره ارزیابی خواهد شد و ۲ نمره باقیمانده به مقاله اختصاص دارد.</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><img alt="khattt" src="http://www.iauec.ac.ir/research/wp-content/uploads/2014/06/khattt.gif" width="350" height="15" style="border: 0px;"></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><b>۷- ارزیابی مقالات مستخرج از پایان نامه های دانشجویی چگونه است؟</b></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><b>۲</b>&nbsp;نمره از بیست نمره پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به مقاله اختصاص دارد که با نظر شورای گروه تخصصی و یا پژوهشی واحد براساس نوع و درجه مجلات اختصاص می یابد.</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">جهت تخصیص نمره به مقاله، ارائه نامه پذیرش کتبی به انضمام یک نسخه CD از متن کامل مقاله به حوزه پژوهش ضروری است.</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">دانشجو موظف است پس از دفاع نسبت به ارائه مقاله اقدام نماید. در صورت عدم ارائه مقاله، ارزیابی پایان نامه دانشجو نمره اختصاص یافته در جلسه دفاع خواهد بود.</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><img alt="khattt" src="http://www.iauec.ac.ir/research/wp-content/uploads/2014/06/khattt.gif" width="350" height="15" style="border: 0px;"></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><b>۸- لزوم آدرس دهی صحیح مقالات جهت احتساب نمره مقاله چگونه است؟</b></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">در چاپ مقالات حاصل از پایان نامه نشانی عهده دار مکاتبات (Corresponding Author) واحد دانشگاهی محل تحصیل دانشجو و به نام دانشجو می باشد. در صورتی که نویسنده اول استاد راهنما باشد، می بایستی عبارت «» درج شود. دانشجویان موظف به رعایت آدرس دهی مقالات به شرح ذیل می باشند. در غیر اینصورت نمره ای به مقاله پذیرفته شده آنها تعلق نمی گیرد.</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">آدرس دانشگاه و واحد به فارسی</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، گروه …………، تهران، ایران</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">آدرس دانشگاه و واحد به انگلیسی</p><p style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">Electronic Branch, Islamic Azad university, Tehran , Iran نام گروه تخصصی Department of</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><img alt="khattt" src="http://www.iauec.ac.ir/research/wp-content/uploads/2014/06/khattt.gif" width="350" height="15" style="border: 0px;"></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);"><strong>9- مراحل تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد چگونه است؟</strong></p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">پس از انجام دفاع و تعیین نمره مقاله دانشجو می تواند برای تسویه حساب اقدام نماید.</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">مدارک لازم جهت تسویه حساب با دفتر امور پژوهشی</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">- یک نسخه پایان نامه مجلد با امضاء استاد راهنما در صفحه ابتدایی پایان نامه و فرم تسویه پژوهشی.</p><p dir="RTL" style="margin: 2px 0px 0px; color: rgb(32, 32, 66); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 249);">- سه نسخه CD از متن پایان نامه با فرمت Word و PDF مطابق آیین نامه نگارش پایان نامه.</p> text/html 2015-01-30T13:08:07+01:00 farshidabniki.ir فرشید آب نیکی نمونه سوال حسابداری مدیریت http://farshidabniki.ir/post/94 <div align="center"><font size="3"><a href="http://s5.picofile.com/file/8167306742/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.docx.html" target="_blank" title="دانلود">دانلود</a></font></div>